svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
God slutledningsförmåga
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek