német | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
logisches Denken
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek