dán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Vážený pane,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula állásjelentkezéskor
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Dedukce
Deduktiv argumentation
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logické myšlení
Logisk tænkning
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytické schopnosti
Analytiske evner
Készség a dolgok részletes értékelésére
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
S úctou,
Med respekt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek