görög | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Αξιότιμε κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Αξιότιμη κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Η ειδικότητά μου είναι...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Είμαι άριστος γνώστης της...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Έχω μια καλή γνώση της...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Επαγωγική λογική
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Λογική σκέψη
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Αναλυτικές ικανότητες
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Ικανότητες παρουσίασης
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek