cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Dedukce
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Logické myšlení
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Analytické schopnosti
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Prezentační dovednosti
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
S pozdravem,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
S úctou,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek