Gyakornoki lehetőségek világszerte

angol-magyar fordítás erre a szóra: root

 

root magyarul

Eredmények 1-63 / 794

root {főnév}

root {fn}

root {fn} (és: tuber)

gumó {fn}

root {fn} (és: roots)

gyökér {fn}

She knew the things she needed-a single root and then the bark of a bush, and two herbs.

Tudta, mire van szüksége: egyetlen gyökér, egy bizonyos bokor kérge és kétféle fű.

Check if root document is a LaTeX root before running LaTeX on it.

A LaTeX futtatása előtt ellenőrizni kell, hogy a gyökérdokumentum LaTeX-gyökér-e.

But if thou boast, thou bearest not the root: but the root thee.

Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Its white light threw a sharp black shadow along the side of the root.

Fehér fénye éles fekete árnyékot vetett a gyökér oldala mentén.

For if the firstfruit be holy, so is the lump also: and if the root be holy, so are the branches.

Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is.

root {fn}

ideggyök {fn}

root {fn} (és: stem, theme)

szótő {fn}

root {fn}

{fn}

Where the roots thrust into the air she found a dark little nook, concealed by a bank of foxglove.

A tölgy évszázados gyökerei között észrevett egy kis odút, amelyet szinte teljesen eltakart egy nagy gyűszűvirág.

root {fn} (és: ancestry, derivation, extraction, mint)

eredet {fn}

root {fn} (és: fermentation, fount, fountain, fund)

forrás {fn}

These values are desirable, but there are some details missing - I am thinking about the fact that those common values have a source, and that source is the Christian roots of Europe.

Ezek az értékek kívánatosak, néhány részlet azonban hiányzik - gondolok itt arra, hogy e közös értékeknek van egy forrásuk, ez a forrás pedig Európa keresztény gyökereiben rejlik.

root {fn} (és: residuum)

gyök {fn}

Inserts an nth root function with two placeholders.

Beszúr egy n-edik gyök függvényt, két helykitöltővel.

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Meghatározza a térközt a gyökjel és a gyök között.

to root {ige}

to root [rooted|rooted] {i.} (és: to delve, to fumble, to rummage)

to root [rooted|rooted] {i.} (és: to delve, to fumble, to rummage)

turkál {i.}

to root [rooted|rooted] {i.} (és: to strike root, to take root)

This is the root of all the misunderstanding.

Ebben gyökerezik minden félreértés.

On the issue of human rights, we all know that at the root of our Union lies respect for rule of law, democracy and human rights.

Az emberi jogok kapcsán mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásában gyökerezik.

Culture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.

A kultúrának egy nemzet lelkében a helye, és annak szülőföldjében gyökerezik.

The Internet of Things is a concept of the future rooted in the present.

írásban. - (RO) A tárgyak internete a jövő egy eleme, ami a jelenben gyökerezik.

This metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.

E változás nem hoz majd gyümölcsöt, ha nem a demokráciában gyökerezik.

to root [rooted|rooted] {i.} (és: to fumble)

keresgél {i.}
túr {i.}
 

Szinonimák

Szinonimák (angolul) a(z) root szóra:

 

Hasonló fordítások

Hasonló fordítások a(z) root szóra magyarul

 

Példák a szó használatára

Példamondatok a(z) "root" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.

A vallási erőszak a dogmatizmusból ered, amely valamennyi vallásban megtalálható.

The tall one stood rooted, and I could see the blackjack swinging at his wrist.

A magas pasi földbe gyökerezve állt, láttam, hogy gumibot lengedezik a csuklóján.

But the dog showed no sign of retreating and stood rooted, its eyes fixed on him.

A kutya azonban csak nézte mereven az embert, és esze ágában sem volt elkotródni.

Who will defend us if we do not defend ourselves and the roots of our identity?

Ki fog minket megvédeni, ha mi nem védjük meg magunkat és identitásunk gyökerét?

What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.

Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Valójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.

Does it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?

A gyökerek, többek között országaink keresztény gyökereinek elfeledését jelenti?

Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.

A jövőtől való félelem és az előrehaladástól való félelem Európa kudarcának gyökere.

Felix was talking about coming home to Midland City to rediscover his roots.

Felix arról beszélt, hogy hazajön Midland Citybe, hogy megkeresse a gyökereit.

Fundamental European values and rights are built on this heritage - on these roots.

Az alapvető európai értékek és jogok erre az örökségre, ezekre a gyökerekre épülnek.

So you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.

Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.

1 Sensations, memories and experiences, the fetid soil in which thoughts t take root.

Érzések, emlékek, tapasztalások, bűzös talaj, melyen gondolatok vernek gyökeret.

Give me a word, any word... and I'll show you that the root of that word... is Greek.

Mrs. White, mondjon egy szót, bármelyik szót, és megmutatom, hogy az a szó...

We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.

A probléma gyökereit kell kezelnünk, nem pedig a katasztrófát ölbe tett kézzel várni!

I saw a girl pull out another girl's hair by the roots the other night, I said.

Valamelyik este láttam, hogy egy lány tövestül tépte ki egy másik lány haját mondtam.

Yet the roots of inequality in the modern world lie far back in prehistory.

Ám a népesség növekedése sem túl meglepő, ha figyelembe vesszük a konkrét számokat.

It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.

Egyszer s mindenkorra meg kell küzdeni a Haitin uralkodó szegénység alapvető okaival.

Thanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.

Az iraki emberek bátorságának köszönhetően gyökeret vertek a demokratikus intézmények.

However, we have not adequately tackled the causes and roots of terrorism.

Azonban nem foglalkoztunk kellő mértékben a terrorizmus okaival és gyökerével.

That strategic partnership must be rooted in economic and political freedom.

Ennek a stratégiai partnerségnek gazdasági és politikai szabadságban kell gyökereznie.
 

Javasolj új angol-magyar fordítást

Hiányolsz egy szót a szótárból? Ismersz olyan angol szakkifejezéseket vagy éppen szleng szavakat, amelyek nem szerepelnek itt? A lenti két mezőt használva javasolhatsz új fordításokat az angol-magyar szótárba.

angolangol

Legújabb javaslatok: elhatárolódik, embercsempész, embercsempészet, kiiratkozik, érvényre juttat

Hasonló szavak

-roomed · roomer · roomette · roomful · roominess · roommate · rooms · roomy · roost · rooster · root · root-crops · root-sign · root-word · rooted · rooter · rootless · rootlessness · roots · rooty · rope

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.