Search for the most beautiful word
crispbread
swath

VOTE NOW

angol-magyar fordítás erre a szóra: lecture

 

lecture magyarul

Eredmények 1-26 / 192

lecture {főnév}

lecture {fn} (és: address, cast, class, discourse)

előadás {fn}

What's the difference between a sermon and our modern, secular mode of delivery, the lecture?

Mi hát a különbség a prédikáció és a modern, világi médium, az előadás közt?

Thought the lecture was the week before or the week after, he said.

- Nyilván azt hitte, hogy az előadás a megelőző vagy a következő keddre esedékes - mondta.

Well a sermon wants to change your life and a lecture wants to give you a bit of information.

Nos, a prédikáció meg akarja változtatni az életüket, az előadás pedig információt kíván nyújtani.

And I started reading his books after that lecture.

El is kezdtem olvasni az előadó könyveit ez után az előadás után.

I hat! an interesting idea today, just after the lecture.''

Az előadás után eszembe jutott egy érdekes ötlet.

to lecture {ige}

to lecture [lectured|lectured] {i.} (és: to deliver a lecture, to give a lecture, to give a talk, to read a paper)

to give a lecture on sth

előadást tart vmiről

to lecture on sth

előadást tart vmiről

to lecture [lectured|lectured] {i.} (és: to indoctrinate, to prime, to tell off)

kioktat {i.}

Tipping was forbidden by law; almost my first experience was receiving a lecture from a hotel manager for trying to tip a lift-boy.

A borravalót Primo de Rivera óta törvény tiltotta: jóformán első élményem volt, hogy a szálloda igazgatója kioktat, amiért borravalót próbálok adni a liftesfiúnak.
Nem találod az általad keresett kifejezést? Értesíts minket vagy add hozzá a te fordítási javaslatod!
 

Szinonimák

Szinonimák (angolul) a(z) lecture szóra:

 

Hasonló fordítások

Hasonló fordítások a(z) lecture szóra magyarul

 

Példák a szó használatára

Példamondatok a(z) "lecture" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Seems like you should wait outside of Jasmine's window and give that lecture to Patsy.

Akkor talán várakozzon Jasmine ablaka alatt, és tartsa meg az előadást Patsynek.

I'm either in a lecture or studying... so leave a message, and I'll call back.

Az olvasó teremben vagyok, vagy tanulok... így, hát hagyjon üzenetet, majd visszahívom.

You have degraded what should have been a course of lectures into a series of tales.

A maga írásai egyszerű kis mesék, holott esettanulmányoknak kéne lenniük.

Next one; 'Professor Hargraves, expected to deliver a lecture last Tuesday.

- A következő: Hargraves professzor, akinek múlt kedden előadást kellett volna tartania.

Wired to his wife when he'd gone on a lecture tour 'Am at Crewe Station.

Felolvasó körúton volt, és egyszer csak ezt táviratozta a feleségének Crewe-ban vagyok.

He gave lectures to Caltech undergrads that became "The Feynman Lectures on Physics."

Tartott előadásokat a Caltech hallgatóinak, amikből a "Mai fizika" lett.

Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.

Ez a gondolkodás nem korlátozódhat Írország kioktatására és korholására.

Are we entitled to lecture the Turks and tell them what they should do?

Van-e jogunk kitanítani a törököket, és megmondani, hogy mit kell tenniük?

Two years from now, we want you to accept a lecture invitation in the West and stay here.

- Szeretnénk, ha két év múlva elfogadna egy nyugati meghívást, és kint maradna.

There's a chalkboard on a wall, and the professor is ready to lecture.

A falon lóg egy tábla, és a professzor úr kész arra, hogy előadást tartson.

Scientists write papers, produce articles for journals, give lectures.

A kutatók rendszerint írnak újságokba, cikkeznek, előadásokat tartanak.

You don't need that, Hari said critically, as if lecturing a student.

- Erre nincs szüksége - mondta Hari olyan hangon, mintha valamelyik diákját oktatná.

Thanks to a really boring lecture, I started caricaturing my teachers in school.

Egy nagyon unalmas előadásnak köszönhetően, elkezdtem karikatúrákat rajzolni a tanáraimról.

I would also like to ask some of my fellow Members not to lecture about Europeanism.

Szeretném megkérni a Parlament egyes tagjait arra, hogy ne adjanak leckét az európaiságból.

I gave myself stern lectures in silence; but my body is no schoolboy.

Zord és néma prédikációt tartottam magamnak, ám testem nem iskolás fiú.

The following day he was due to give a lecture at the Ecole Militaire on the Champ de Mars.

De Gaulle-nak másnap beszédet kellett volna tartania a Champs de Mars-i Ecole Militaire-ben.

I could only trust to Cortland, whom I called to myself and lectured incessantly.

Már csak Cortlandben bízhattam, akit magamhoz hívattam, és fáradhatatlanul prédikáltam neki.

Someone was lecturing excitedly, using all sorts of technical terms.

Valaki izgatottan magyarázott, beszéd közben különböző technikai kifejezéseket használt.

What is more, Mrs Angelilli, I have not lectured you on this matter!

Ráadásul, Angelilli asszony, nem oktattam ki Önt ebben a kérdésben!

Jesus, Gwen, the last thing I need at this point is a lecture on my love life.

Az utolsó dolog, ami most kell, az egy lecke a szerelmi életemről.
 

Fórum találatok

"lecture" fordítása -fórum találatok

 

Javasolj új angol-magyar fordítást

Hiányolsz egy szót a szótárból? Ismersz olyan angol szakkifejezéseket vagy éppen szleng szavakat, amelyek nem szerepelnek itt? A lenti két mezőt használva javasolhatsz új fordításokat az angol-magyar szótárba.

angolangol

Legújabb javaslatok: árvaság, leváltás, eligazít, eligazít, létjogosultság

Hasonló szavak

leave-breaking · leave-taking · leaver · leaves · leaving · lecher · lecherous · lecherously · lechery · lectern · lecture · lecturer · lederhosen · ledge · ledger · lee · lee-gage · lee-gauge · leech · leek · leer

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.